Služby

Vedení daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví)

Zpracování prvotních dokladů, sestavení uzávěrky, knihy pohledávek a závazků, peněžního deníku, evidence dlouhodobého majetku

Vedení účetnictví

Kontrola a zpracování prvotních dokladů, evidence dlouhodobého majetku, zpracování průběžných výsledků hospodaření, sestavení účetní uzávěrky, daňového přiznání, výkazy zisku a ztráty, výkazy o majetku a závazcích ....

Zpracování DPH

Měsíčně nebo čtvrtletně zpracování daňového přiznání k dani z přidané hodnoty, souhrnná hlášení v případě obchodování s partnery ze zemí EU

Zpracování mezd

Zpracování měsíčních mezd zaměstnanců včetně komunikace se zdravotními pojišťovnami a správou sociálního zabezpečení, podávání přehledů, přihlášek a odhlášek, vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti

Prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání

Na základě zplnomocnění Vám můžeme prodloužit zákonnou lhůtu pro podání daňového přiznání o tři měsíce.

Zastupování před úřady

Na základě plné moci Vás zastoupíme při kontrolách na zdravotních pojišťovnách, správě sociálního zabezpečení a před finančním úřadem.

Účetní a daňové poradenství

Zpracování statistických výkazů

Zpracování podkladů pro posouzení bonity klienta

Zpracování předběžných výsledků hospodaření v průběhu účetního období, např. při žádosti o úvěr pro banku